Ang Tamang Kaugalian sa Pag-Ubo

Ang pag-ubo sa publiko (habang nakasakay MRT o naglalakad sa mall) ay karaniwang na natin naririnig lalo na ngayon na ang panahon ay pabago-bago at ang patuloy na paglala ng polusyon. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng mas madalas na pagkaranas ng sakit katulad ng ubo at sipon. Kaya dapat sundin natin ang tamang pag-ubo sa publikong lugar lalo na kapag napapalibutan ng mga tao. Dapat maging maingat upang hindi kumalat ang sakit.

May mga simpleng pamamaraan upang maiwasan ang kontaminasyon na maaring humantong sa pag-kakaroon ng impeksyon ng ibang tao. Ang mga wastong tuntunin at naangkop na kaugalian ay dapat laging ginagawa. Ang wastong pag-ubo ay hindi isang pamantayan ngunit ito ay isang mahusay na paraan upang kahit papaano maiwasan natin ang pagkalat ng sakit

 

  1. Takpan ang inyong bibig at ilong ng panyo kapag umubo.

Panel01

Ang mga karamdaman tulad ng sipon ay nakakahawa. Takpan ang iyong bibig at ilong ng panyo o tisyu kapag umuubo. Kapag walang tisyu , umubo sa itaas na bahagi ng iyong manggas at hindi sa iyong kamay. Maari ring umubo sa loob ng iyong pang-itaas na kasuotan. Kapag ikaw ay bumahing sa iyong mga kamay, ang sakit ay maaaring lumipat dito kaagad, at karamihan ng mga kaso ng pagkahahawa ng sakit at dulot ng hindi agarang paglinis o paghugas ng iyong mga kamay. Sa pamamgitan ng pagbahing sa iyong siko maaaring mapigilang ang paghawa ng sakit, ngunit ang pinakamagandang paraan ay ang magkaroon ng tuwalya, panyo o tisyu na magagamit mo sa halip na bahagi ng iyong katawan.

Panel02

Ang mga taong may ubo at sipon ay may posibilidad na bumahing ng paulit-ulit, at kapag nangyari iyan, pinakamahusay ay ang pag-bahing sa iyong siko sa halip na iyong mga kamay.

 

  1. Itapon nang maayos ang mga ginamit na tisyung papel.

panel04

Kapag ikaw naman ay gumamit ng tuwalya o panyo, siguraduhin ito ay nakahiwalay sa mga labahin. Gumamit ng anti-bacterial na sabong panlaba.

 

  1. Maghugas ng mga kamay na gamit ang sabon at tubig nang 20 segundo.

panel06

Ang ating mga kamay ay nakakahawak sa maraming mga mikrobyo araw-araw at maaaring magdala ng mga sakit na madaling maipasa sa ibang tao. Ang paghuhugas at paglilinis ng iyong mga kamay ay makatutulong upang limitahan at maiwasan ang mga hindi inaasahan impeksyon o sakit. Gayundin, kung mayroon kang sipon at ubo, sikaping maiwasan ang pakikipag-kamay, kahit na ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng paggalang. Kung hindi mo maiwasan at kailangan mo talagang makipag-kamay siguraduhing mong naghugas at naglinis ka ng iyong mga kamay bago mo ito gawin.

 

Ang paghuhugas at paglilinis sa iyong mga kamay ay makakatulong upang limitahan at maiwasan ang mga hindi inaasahan impeksyon sa iyong sarili at sa iba.

 

  1. Magsuot ng surgical mask kung ikaw ay nasa pampublikong lugar.

panle05-B

Sa ngayon, walang pang mga mga pag-aaral na napatunayan na ang pagsuot ng surgical mask o respirator ay maaaring maiwasan ang pagkalat ng anumang sakit. Gayunpaman, ang mga ito ay maaaring magbigay ng proteksyon sa iyo at sa mga taong nasa tabi mo. Maaaring malimitahan ng mga taong may sakit ang pagkalat ng mga mikrobyo sa pamamagitan ng pagsuot ng mask at ang mga respirator ay maaaring mapigilan ang paglanghap ng mga particle ng airborne flu.

 

Pag-isipang mabuti kung anong pinsalang maaari mong maidulot sa iba kung ikaw ay may sakit. Bukod sa nakakahiya ang paulit-ulit na pagbahing o pagubo sa pampublikong sasakyan o lugar, hindi rin magandang tingkan na ikaw ay mukhang may sakit. Tandaan, ang mga sakit na ito ay seryosong bagay at ang iyong paggaling ang pinakaunang prayoridad. Ito ay nakakaapekto sa sinumang at maaaring maging hadlang sa pang araw-araw na buhay, kaya kung alam mo at pakiramdam mo na ikaw ay may sakit, magpahinga at manatili na lang sa bahay –– isa rin ito sa wastong pag-uugali na dapat tandaan.

Kung alam mo at pakiramdam mo na ikaw ay may sakit, magpahinga at manatili na lang sa bahay.

Hindi dapat isinasakripisyo ang iyong kalusugan at ng mga tao sa palikid mo. Maging maingat palagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s